Trình duyệt Link cài đặt
Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/voz-love/hpnhkgfedkiamdlplpnmipmfhnjiiamo?hl=vi
Firefox https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/voz-love/
Opera https://addons.opera.com/vi/extensions/details/voz-love/